Copyright en Algemene voorwaarden

Versie 1.3. laatst bijgewerkt op 09-05-2023

Copyright

Alle teksten, ontwerpen in foto's en beeldmateriaal op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (tekst, ontwerpen en/of beeldmateriaal) van deze website, is niet toegestaan zonder toestemming van PersonalSurprise.

De afbeeldingen, ontwerpen en lettertypes die niet door PersonalSurprise voortgebracht zijn, zijn aangekocht of op een andere legale manier verkregen. PersonalSurprise is niet aansprakelijk voor de legaliteit van aangeleverde bestanden door bezoekers en/of (potentiële) klanten.

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

1.        Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.         Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten en bedrijven aanbiedt;

2.         Kopende partij: De natuurlijke of rechtspersoon boven de 18 jaar die een bestelling plaatst.

3.         Particulier: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

4.         Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

5.         Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. De kopende partij verstrekt een opdracht op de website van PersonalSurprise.nl om een of meerdere producten van PersonalSurprise.nl te laten produceren en verzenden.

6.         Bedenktijd: De termijn waarbinnen de kopende partij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

7.         Dag: Kalenderdag;

8.         Niet-gepersonaliseerde producten: producten waarop geen wijzigingen zijn aangebracht en die de ondernemer opnieuw zou kunnen verkopen.

9.         Gepersonaliseerde producten: producten waarop wijzigingen zijn aangebracht waardoor deze niet meer te verkopen zijn aan een andere partij.

2.    Identiteit van de ondernemer

Ondernemer: PersonalSurprise
Vestigingsadres (Geen winkel of bezoekadres, bestellingen kunnen wel in overleg opgehaald worden):
Hogenbos 14, 5864 CL Meerlo (Nederland)

Telefoonnummer: +31 (0) 6 45611969 (bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 09:00u-15:00u)
E-mailadres: 

Website: www.personalsurprise.nl
KvK-nummer: 77963016  

3.        Toepasselijkheid

1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van PersonalSurprise.

2.         Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.         PersonalSurprise behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen.

3.         Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4.         Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

5.         Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

6.         Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.  

Artikel 4 - Het aanbod

1.         Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.         Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.         Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

Na het personaliseren van het product in de personalisatietool op de website, kan de websitegebruiker klikken op ‘bekijk’ voor een voorbeeld van het gemaakte ontwerp, zoals die uiteindelijk gegraveerd gaat worden op het product. De uiteindelijke gravure op het product kan enigszins afwijken van het voorbeeld dat getoond wordt in de personalisatietool.

4.         Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.         Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6.         Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen;

- de eventuele kosten van verzending;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

1.         De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.         Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.         Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.         De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.         De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.         In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7.         Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

8.         De ondernemer behoudt zich het recht om foto's te maken van de geproduceerde producten. Deze kunnen worden gepubliceerd op www.personalsurprise.nl of sociale media. Echter worden deze pas na enige tijd gepubliceerd om te voorkomen dat het cadeau online zichtbaar is voordat het cadeau overhandigd wordt.

Artikel 6 - Ontbinding & Herroepingsrecht 

1.         De koopovereenkomst kan worden ontbonden wanneer PersonalSurprise tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen volgens deze algemene voorwaarden.

Bij levering van niet-gepersonaliseerde producten:

2.         Bij de aankoop van niet-gepersonaliseerde producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

3.         Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het niet-gepersonaliseerde product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.         Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument zal op de hoogte gehouden worden van het retourproces. Uitsluitend op verzoek van PersonalSurprise dient de consument te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.         Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.         

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Bij levering van niet-gepersonaliseerde producten:

1.         Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.         Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de web winkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.         PersonalSurprise kan het herroepingsrecht van de consument uitsluitend voor producten zoals omschreven in lid 6 toepassen. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Deze informatie is in de footer van de website op iedere pagina inzichtelijk bij Klachten & Retourneren.

2.         PersonalSurprise behoudt zich het recht om het herroepingsrecht uit te sluiten voor producten die aan één of meerdere criteria voldoen:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

(Voorbeelden van producten die aan één of meerdere van deze criteria voldoen zijn: gepersonaliseerde producten of voedselwaren waarvan de verzegeling verbroken is).

 

Artikel 9 - De prijs en kortingen

1.         Alle prijzen op de website en aanbiedingen buiten de site om (voor particulieren) zijn inclusief 21% BTW in de valuta: EURO.

2.         Prijzen worden niet gewijzigd binnen de looptijd van een overeenkomst met de klant, tenzij de wet dit noodzakelijk maakt door een BTW tarief wijziging.

3.         Prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

4.         Staffelkortingen worden automatisch berekend op de website. Deze kortingen zijn gelijk aan de kortingen die gegeven worden bij een offerte-aanvraag, mits er specifieke afspraken gemaakt zijn.

5.         Er kan één promotiecode toegepast worden per bestelling. Promotiecodes kunnen niet achteraf verrekend worden.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.         De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.         Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3.         Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.         De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5.         De garantie geldt niet indien:

-           De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

-           De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

-           De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.         De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.         Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Indien dit een foutief adres is en het pakket komt retour, dan zijn de kosten voor het opnieuw versturen van het pakket voor de consument/kopende partij.

3.         Geaccepteerde bestellingen met spoed worden binnen 1-2 werkdagen (m.u.v. feestdagen) geproduceerd en verzonden per koerier, tenzij het te graveren design afgekeurd wordt zal er een vertraging optreden. Indien PersonalSurprise niet binnen 1-2 werkdagen (m.u.v. feestdagen) kan produceren door onvoldoende voorraad, technische problemen, of andere schuld door PersonalSurprise, zal PersonalSurprise de klant binnen 2 werkdagen vragen voor akkoord voor een langere termijn. Bij akkoord heeft de klant recht op terugbetaling van de extra toeslag voor spoed. Wanneer dit niet gewenst is dan heeft de klant recht op ontbinding van de overeenkomst.

4.         Alle geschatte levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5.         In geval van ontbinding conform het lid 6 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.         Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7.         Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Betaling

1.         Betalingen kunnen tot stand komen middels een online betaling via PayPal, iDeal, Creditcard, Klarna of een eventueel andere betaalmogelijkheid die aangeboden wordt in het bestelproces op de website.

2.         Als toevoeging op vorig lid: Bij betaling middels een factuur kunnen er, afhankelijk van de hoogte van het bedrag, 2 betalingscondities gelden, deze worden voorafgaand aan de order kenbaar gemaakt:

a. Een betalingstermijn van 14 dagen.

b. 50% aanbetaling te voldoen door de kopende partij bij akkoord/bestelling. Het restbedrag dient 14 dagen na ontvangst van de producten voldaan te zijn. 

3.         Bij overschrijding van de betalingstermijn, wordt er allereerst een herinnering gestuurd.

4.         In geval van wanbetaling heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de incassokosten in rekening te brengen.

5.         Onjuistheden in betaalgegevens dienen vermeld te worden door de kopende partij aan PersonalSurprise.

Artikel 13 - Klachtenregeling

1.         De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.         Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.         Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.         Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.         Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.         Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.         Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 - Geschillen

1.         Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2.         Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.